Projekt Erasmus+ Grecja

UROCZYSTOŚĆ WRĘCZENIA CERTYFIKATÓW

KILKA ZDJĘĆ Z REALIZACJI PROJEKTU ERASMUS+

W ramach akcji organizacje z obszaru edukacji dorosłych mogą wysyłać swoich członków. Mogą to być tylko dorosłe osoby uczące się wymagające wsparcia edukacyjnego z określonych grup, które są zapisane na zajęcia edukacyjne w Związku.

Jest to akcja organizowana w ramach programu Erasmus+, który daje możliwość poznania nowych kultur poprzez wyjazd zagraniczny. Mobilność jest finansowana ze środków Unii Europejskiej. W projekcie mogą brać udział dorosłe osoby korzystające z rozwoju edukacyjnego, zapisane na zajęcia rozwijające w Związku. Celem jest otworzenie się na różne narodowości i rozwój instytucjonalny organizacji kształcenia dorosłych. Akcja ta będzie stanowić wkład we wdrażanie programu na rzecz umiejętności oraz w tworzenie europejskiego obszaru edukacji.

Szczególne cele tej akcji są następujące:

 • wzmocnienie europejskiego wymiaru nauczania i uczenia
 • promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu
 • demokratycznym
 • upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i
 • różnorodności
 • wspieranie rozwoju sieci zawodowych w Europie
 • poprawa jakości formalnego, nieformalnego i poza formalnego kształcenia
 • dorosłych w Europie w zakresie kompetencji kluczowych określonych w unijnych ramach, w tym w zakresie umiejętności podstawowych (umiejętność czytania i pisania, umiejętność rozumowania matematycznego, umiejętności cyfrowe) i innych umiejętności życiowych
 • zwiększenie różnorodności oferty kształcenia dorosłych dzięki profesjonalizacji edukatorów oraz budowanie zdolności organizatorów kształcenia dorosłych
 • uproszczenie wdrażania i dostępności wysokiej jakości programów nauczania i uczenia się w ramach wszystkich form kształcenia dorosłych oraz dostosowanie ich do potrzeb jednostek i szerokiego społeczeństwa
 • budowanie zdolności organizatorów kształcenia dorosłych do realizacji wysokiej jakości projektów w zakresie mobilności
 • zwiększenie uczestnictwa dorosłych w każdym wieku oraz niezależnie od ich statusu społeczno-ekonomicznego w procesie kształcenia dorosłych, w szczególności przez wspieranie udziału organizacji pracujących z osobami uczącymi się będącymi w niekorzystnej sytuacji, mniejszych organizacji kształcenia dorosłych, organizacji po raz pierwszy korzystających z programu i organizacji mniej doświadczonych, a także społecznościowych organizacji oddolnych.

Program Erasmus+

Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji – załącznik nr 1

Regulamin rekrutacji – załącznik nr 2

Umowa pomiędzy PZERII a uczestnikiem