Witamy! Jesteś Seniorem, Rencistą, Inwalidą to dołącz do Nas!

Witamy na stronie Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Olsztynie.

Polski Związek Emerytów Rencistów  i Inwalidów – Związek jest organizacją społeczną, pozarządową i niezależną,  z wieloletnią tradycją sięgającą okresu przedwojennego. Związek działa na rzecz poprawy warunków życia osób starszych i niepełnosprawnych, przeciwdziała ich samotności, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Jest wyrazicielem opinii emerytów i rencistów wobec organów władzy publicznej. Reprezentuje ich interesy na forum Parlamentu i Komisji Trójstronnej.

Zarząd Główny Związku znajduje się w Warszawie i zrzesza w całej Polsce około pół miliona członków w 36 Oddziałach Okręgowych , statut PZERiI

Do Oddziału Okręgowego w Olsztynie należy 19 Oddziałów Rejonowych i 20 kół położonych w miejscowościach ościennych oraz w mieście Olsztyn.

Współdziałamy z samorządem terytorialnym w rozwiązywaniu problemów lokalnych społeczności seniorów, prowadzimy bogatą działalność kulturalną, artystyczną i rehabilitacyjną, dostosowując się do potrzeb i zainteresowań naszych członków.

Godziny urzędowania

Biuro Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Olsztynie mieści się przy ul. Pieniężnego 10 i czynne jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 10.00 do 13.00.
Telefon do biura (89) 527 22 15.

Skład Prezydium Zarządu Oddziału Okręgowego w Olsztynie:

Henryk Świątkowski – przewodniczący
Wanda Balcerzak – skarbnik
Longina Kołodziej – sekretarz Zofia Wysokińska

Janina Tausiewicz – członek Zenon Krajza – członek Ewa Kurt – członek

Od 1 stycznia 2022 roku składki członkowskie wpłacamy w swoim Kole.

Osoby przystępujące do Związku jako członkowie zwyczajni obowiązuje dopełnienie następujących formalności:
a) okazanie dowodu tożsamości,
b) okazanie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień emerytalno–rentowych (legitymacja emeryta lub rencisty, decyzja o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego lub emerytury pomostowej itp.), bądź dokumentu
potwierdzającego stopień niepełnosprawności lub grupę inwalidzką (np.: decyzja organu uprawnionego do orzekania o niepełnosprawności);
c) złożenie deklaracji członkowskiej według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Główny oraz fotografii do legitymacji członkowskiej,
d) uiszczenie opłaty wpisowej, opłaty za legitymację członkowską oraz składki członkowskiej począwszy od miesiąca, w którym wstępują do Związku,

Wysokość składek:

  • wpisowe: 3 zł
  • legitymacja: 5 zł
  • składka członkowska 36 zł rocznie
  • zaświadczenie na ulgowe przejazdy PKP:
    • bezpłatnie dla członków PZERiI,
    • 10 zł dla uprawnionych, ale niezrzeszonych w PZERiI.